Algemene voorwaarden

In onderstaande gegevens wordt het woord cliënt gebruikt, hiermee wordt zowel een mannelijke als een vrouwelijke cliënt(e) bedoeld. Onderstaande voorwaarden gelden uiteraard ook voor koppels, die tegelijkertijd onder behandeling zijn.

Inleiding

Onderstaand genoemde therapeut, te weten: André Jonkman, geaccrediteerd integratief coach: SKB (Stichting Keurmerk Beroepsscholing in de psychosociale complementaire gezondheidszorg). En integratief therapeut i.o.

Beroepscode

Psychosociale hulpverlening aan de cliënt is voor de therapeut de primaire verplichting. Daarbij kan de therapeut met vertrouwelijke informatie bekend raken. Daaruit vloeit de algemene verplichting voort om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en daarover het zwijgen te bewaren. De algemene verplichting tot geheimhouding krijgt het karakter van beroepsgeheim ten aanzien van alles wat de therapeut omtrent zijn/haar cliënt bekend wordt. Immers, de cliënt bevindt zich door zijn/haar hulpvraag in een afhankelijke positie.

Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar herstel. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het intake - gesprek.

AVG wet en privacy

Op 25 mei 2018 is de AVG wet in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de AVG wet is onder meer geregeld:

  • recht op informatie;
  • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
  • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
  • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
  • geheimhouding van cliëntgegevens.

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de AVG wetgeving. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend.

  • De cliënt gaat ermee akkoord dat er verslag wordt gedaan van persoonlijke gegevens in zijn/haar cliëntendossier en dat deze digitaal of schriftelijk worden verwerkt en opgeslagen binnen het bestand van de behandelaar. Cliënt is altijd gerechtigd verslagen in te zien en daartoe een schriftelijk verzoek te doen.
  • De cliënt gaat ermee akkoord, dat indien nodig, informatie wordt ingewonnen bij de behandelende huisarts van cliënt. Dit altijd vooraf in overleg met de cliënt.
  • De cliënt gaat ermee akkoord dat gedurende de behandeling of achteraf, indien er een verwijzing door de huisarts van of andere verwijzer is gedaan, verslag wordt gedaan over resultaat en voortgang van de behandeling aan desbetreffende huisarts c.q.verwijzer(s). Dit altijd vooraf in overleg met de cliënt.

Algemene betalingsvoorwaarden

  1. Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.
  2. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Aansprakelijkheid

Voor de begeleiding via therapie en/of coaching geldt dat de therapeut al zijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling is de therapeut niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de therapie. De therapeut is ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de gesprekken/behandeling die met en door hem (uit)gevoerd zijn.

De therapeut/coach is derhalve niet verantwoordelijk voor schade, klachten en/of het gedrag van zijn cliënt tijdens en buiten de genoten sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen schade, klachten /gedrag en de gevolgen daarvan. Voor bijvoorbeeld pijn, (al dan niet bestaande en/of chronische) ziekteverschijnselen, (pogingen tot) zelfverminking of zelfdoding kan de behandelaar nimmer aansprakelijk worden gesteld.

U vrijwaart de therapeut tevens tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit gesprekken die u met de therapeut heeft gehad.

De therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Stationsweg 109 te Ede, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal, wachtruimte en het gebruik maken van het toilet.

De cliënt gedraagt zich als een gast, hij/zij houdt zich aan de regels van de therapeut. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal ten allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

Resultaat uit behandleing/begeleiding

Cliënt kan nimmer aanspraak maken op resultaat uit behandeling / begeleiding gegeven door de therapeut. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van relevante informatie welke voorkomen in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Klachten

Indien de cliënt ontevreden is over de behandeling, wordt dit gemeld aan de therapeut, die de klacht naar beste kunnen zal behandelen. De therapeut informeert de cliënt over de mogelijkheden die er zijn een klacht in te dienen. Dit kan bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging van de therapeut.

Is de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Dit kan bij de door de overheid erkende geschilleninstantie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Behandelend coach/therapeut I.O.

André Jonkman
Eigenaar praktijk voor integratieve coaching & therapie
L' Chaim – op het Leven, te Ede
www.ophetleven.nu